Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

PRZETARG OTWARTY na sprzedaż samochodu osobowego

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ogłasza

PRZETARG OTWARTY

na sprzedaż następujących samochodów osobowych:

SAMOCHÓD OSOBOWY

Model: Toyota Rav4

Silnik: benzynowy, 1987 ccm, 158 KM

nr identyfikacyjny: JTMBE31V40D065867

nr rej. WCI 26888

cena wywoławcza: 26 400,00 zł brutto

rok produkcji: 2011

przebieg: 226 000 km

stan techniczny: uszkodzony układ klimatyzacji, uszczelka pod głowicą silnika, niesprawny sygnał dźwiękowy

  • IMG_1149
  • IMG_1150
  • IMG_1148
  • IMG_1151

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2019r.  o godz. 14:30 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie ul. 3-go Maja 3, Sala konferencyjna (II piętro).

Przyjmowanie ofert oferentów będzie się odbywać od dnia 07.06.2019r. do dnia 24.06.2019r.  w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przez sekretariat Biura Zarządu i Kadr, tj. ul. 3-go Maja 3 (II piętro). Oferty złożone po dniu 24.06.2019r. lub nie spełniające określonych wymogów będą podlegały zwrotowi bez otwierania.

Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie opisanej – OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 14:30 DNIA  25.06.2019r.

Oferta winna być złożona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przetargu Otwartego na sprzedaż samochodu osobowego przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

W przypadku osób fizycznych, niezbędne jest przedłożone kserokopii dowodu tożsamości;
w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, w treści oferty konieczne jest zawarcie oświadczenia drugiego z małżonków zawierającego zgodę na odpłatne nabycie ruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu i złożenie podpisów pod treścią oferty przez obydwoje małżonków lub załączenie osobnego, pisemnego oświadczenia drugiego z małżonków o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie ruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest przedłożenie kserokopii dowodu tożsamości oraz aktualnego wydruku z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, niezbędne jest przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru prowadzonego dla podmiotu składającego ofertę, kserokopii dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot lub ewentualnego pełnomocnictwa, potwierdzonego notarialnie, dla osoby występującej w imieniu podmiotu. 

Do dnia 03.07.2019r. nastąpi pisemne poinformowanie oferentów o wynikach przetargu.

Termin związania ofertą upływa po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, jednak nie później niż w terminie do dnia 10.07.2019r. Z chwilą zatwierdzenia wyniku postępowania przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, następuje wybór oferty a postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena samochodu.

Informacje dodatkowe:

  1. Zbywany samochód zostanie udostępniony do oględzin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie pod nr tel. 600-996-283.
  2. Zastrzega się prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek
    z ofert, jak również jego unieważnienia, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów,
    o których mowa w art. 70⁵ kodeksu cywilnego.

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2019