Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Treść strony

Obowiązek informacyjny - dot. bieżącej rekrutacji

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 (dalej Bank).W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania przez Bank Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Bank przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bank będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Banku. Ponadto Bank będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Bank będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji. Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszaw). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: E-mail: iodo@pbsciechanow.pl, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3.

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2022