Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Serwis

Przejdź do:
Serwis

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

Za nami Zebranie Przedstawicieli Banku

W dniu 27 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, podczas którego podsumowano wyniki działalności Banku za 2017 rok. Na Zebraniu obecne było liczne grono Delegatów, Członków Banku oraz zaproszonych Gości, wśród których byli reprezentanci Banku Zrzeszającego, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zebranie Przedstawicieli, po wysłuchaniu Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Biegłego Rewidenta badającego Sprawozdanie finansowe Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok, zatwierdziło szereg sprawozdań, w tym m.in. Sprawozdanie finansowe Banku za 2017 rok, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2017 roku, Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

Podsumowując działania Banku w minionym roku, Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium poszczególnym Członkom Banku oraz dokonało pozytywnej oceny Rady Nadzorczej.

Najwyższe gremium spółdzielcze podjęło również uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok. Zgodnie z literą prawa, wypracowany w 2017 roku zysk w kwocie 12.039.178,09 zł przeznaczono na odbudowę funduszu udziałowego, 137.200,00 zł – na zwiększenie funduszu zasobowego Banku.

Dostosowując regulacje Banku do obowiązującego prawa, w związku z powołaniem w Banku Komitetu Audytu, Przedstawiciele zatwierdzili zmiany w „Polityce Ładu Korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie” oraz „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.

Rada Nadzorcza i Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie składają serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za obecność, aktywne uczestnictwo oraz zaufanie wyrażone pozytywnymi, odpowiedzialnymi decyzjami. 

Raport bieżący nr 5.2018

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Raport za I kwartał 2018

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Raport bieżący nr 4/2018

Raport bieżący nr 3/2018

Ogłoszenie

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 01 lutego 2018r.

Odbyło się spotkanie informacyjnie dla Interesariuszy Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Raport bieżący nr 14/2017

Raport bieżący nr 13/2017

Sprostowanie nieprawdziwej informacji dotyczącej Banku

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego Ciechanowie

Komunikat Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu

Informacja o powołaniu Członka Zarządu

Informacja o sposobie pokrycia straty za rok 2016 i lata ubiegłe 2014-2015 oraz odwołaniu p. Andrzeja Kopeć z funkcji Członka Zarządu.

Wybrane dane finansowe zawarte w Programie Postępowania Naprawczego oraz Planie Naprawy Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz perspektywę przystąpienia do Systemu Ochrony SGB

Zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 28.06.2017r.

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie finansowe 31.12.2016 r.

Zebrania Grup Członkowskich

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 2017

19 kwietnia 2017 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Zebranie Przedstawicieli

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:00 w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9.

obligacje.pl - o wstępnych wynikach finansowych

Przejdź do artykułu: link

Informacja o wstępnych wynikach finansowych

wg stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz aktualnej sytuacji finansowo - ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Zebrania Grup Członkowskich

O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich odbędą się w następujących terminach:

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2018