Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

Zebranie Przedstawicieli

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

26 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00

w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki

 

 

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
 7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
  1. Działalności Banku w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
  2. Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich;
  3. Przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok;
  2. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok;
  3. Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok;
  4. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy);
  5. Przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 10. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:
  1. Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok;
  2. Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2019 rok.
 11. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz planowanych działaniach na 2019r.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2018 roku, w drodze odrębnych uchwał:
   1. Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
   2. Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
   3. Mariuszowi Kołakowskiemu za okres od 03.11.2018r. do 31.12.2018r.;
   4. Jakubowi Bilnik za okres od 01.01.2018r. do 02.11.2018r.;
  2. Podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok;
  3. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2019 roku.
 13. Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2018 rok.
 14. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. „Procedury oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
  2. Kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składów Rady Nadzorczej:
   1. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 01.01.2018r. do 07.11.2018r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Bujnowski, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Andrzej Machaj, Leonard Napiórkowski;
   2. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 08.11.2018r. do 31.12.2018r. w składzie: Jerzy Bujnowski, Joanna Wardzińska, Mirosława Damięcka, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Andrzej Machaj, Andrzej Kurzela, Arnold Ulewicz.
 15. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:
  1. Zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  2. Zmian w„ Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
  3. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 16. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  2. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  3. Zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
  4. „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 17. Dyskusja i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

6roHmHoWGpiny8MAAAAASUVORK5CYII=

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

 • Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok,
 • Projekty uchwał, jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
 • Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 7 listopada 2018r.

 

 

 

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

 

                                                                                                      Zarząd

                                                                       Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2019