Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

Zebranie Przedstawicieli

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że

Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

23 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 – I termin

23 czerwca 2021 roku o godzinie 13:00 – II termin

w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki

 

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
 6. Informacja o przebiegu i wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich.
 7. Odwołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie i wybór nowych Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję Rady Nadzorczej 2018-2022 r., z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2020 rok,
  2. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok, dyskusja i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalania nowej wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy).
 13. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz planowanych działaniach na 2021 rok.
 14. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
 15. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2021 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2021 roku.
 16. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2020 roku, w drodze odrębnych uchwał:
  1. Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
  2. Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
  3. Mariuszowi Kołakowskiemu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 17. Przedstawienie zmian w Statucie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
  2. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego,
 18. Przedstawienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 19. Przedstawienie zmian w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”.
 20. Przedstawienie zmian w „Regulaminie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 21. Przedstawienie zmian w „Regulaminie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 22. Dyskusja i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Komunikacji Społecznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

 • Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego
  w Ciechanowie łącznie z rocznym Sprawozdaniem finansowym za 2020 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z siedzibą
  w Ciechanowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2020 rok;
 • Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
 • Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 29.07.2020 r.

 

 

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu oraz informujemy, że z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących na dzień jego organizacji.

 

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 23 673 09 16 w celu potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu.

 

                                                                                                     Zarząd

                                                                      Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2021