Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

Zebrania Grup Członkowskich

poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 26 czerwca 2019r.

(miejsce oraz godzina Zebrania Przedstawicieli zostaną ogłoszone zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku)

odbędą się w następujących terminach:

 

3 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu przy ul. Z. Krasińskiego 9 w Opinogórze dla Członków z powiatów:

ciechanowski, makowski, pułtuski

 

4 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00

w Hotelu Petropol przy Al. Stanisława Jachowicza 49 w Płocku dla Członków z powiatów:

gostyniński, grodziski, legionowski, miński, płocki, płoński, pruszkowski, warszawski

 

5 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00

w „Restauracji Ambrozja” przy ul. Zuzanny Morawskiej 19 w Mławie dla Członków z powiatów:

bielski, działdowski, krakowski, mławski, ostródzki, poznański, przasnyski, sierpecki, złotoryjski, żuromiński

 

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na  dzień 26.06.2019r.:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
  1. Działalności Banku w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
  2. Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
 7. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok;
  2. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok;
  3. Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok;
  4. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy);
  5. Przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków Zebrań Grup Członkowskich.
 8. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:
  1. Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok;
  2. Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2019 rok.
 9. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz planowanych działaniach na 2019r..
 10. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2018 roku, w drodze odrębnych uchwał:
   1. Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
   2. Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
   3. Mariuszowi Kołakowskiemu za okres od 03.11.2018r. do 31.12.2018r.;
   4. Jakubowi Bilnik za okres od 01.01.2018r. do 02.11.2018r.;
  2. Podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok;
  3. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2019 roku.
 11. Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2018 rok.
 12. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. „Procedury oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
  2. Kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składów Rady Nadzorczej:
   1. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 01.01.2018r. do 07.11.2018r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Bujnowski, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Andrzej Machaj, Leonard Napiórkowski;
   2. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 08.11.2018r. do 31.12.2018r. w składzie: Jerzy Bujnowski, Joanna Wardzińska, Mirosława Damięcka, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Andrzej Machaj, Andrzej Kurzela, Arnold Ulewicz.
 13. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:
  1. Zmiany w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  2. Zmian w„ Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
  3. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 14. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. Zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  2. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  3. Zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
  4. „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.

 

 

 

                                                                                                                          Zarząd

                                                                       Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów pbs@pbsciechanow.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 2019